Wypożyczalnia namiotów w odniesieniu do produktu turystycznego

Wypożyczalnia namiotów, czyli nawiązanie do produktu turystycznego


Produktem turystycznym jest miejsce w hotelu, wycieczka krajoznawcza, pobyt w uzdrowisku, zwiedzanie miasta oraz rejs dookoła świata. Produkt turystyczny może więc mieć różny zakres rzeczowy. W większości wypadków produkt turystyczny jest kompozycją kilku usług, które łącznie tworzą tzw. pakiet. Może się na niego składać przelot oraz nocleg, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, przejazd oraz pobyt w ośrodku wypoczynkowym, połączony z pełnym wyżywieniem i korzystaniem z różnych urządzeń rekreacyjnych czy wycieczek. Jednak doskonałym rozwiązaniem w tym aspekcie staje się wypożyczalnia namiotów http://www.wynajem-namiotow.com.pl/ .


Podstawę projektowania pakietu stanowi tak zwane jądro lub rdzeń korzyści, czyli turystyczny, budzący zadowolenie, jakie wynika z zaspokojenia podstawowej potrzeby determinującej zakup produktu. Satysfakcja taka może na przykład polegać na możności obcowania z przyrodą, leczeniu schorzeń, duchowych przeżyciach w miejscach religij­nego kultu, zdobyciu sportowych umiejętności czy postawieniu na wypożyczalnię namiotów.


Najczęściej jądrem korzyści są atrakcje związane z tak zwanymi dobrami, walorami turystycznymi, np. klimat, jeziora, góry, będącymi wytworem przyrody, lub wytworem człowieka np. muzea, centra rozrywkowe, ogrody zoologiczne. Korzystający z tych atrakcji musi być jednak dowieziony na miejsce, ubezpieczony, trzeba mu zapewnić wyżywienie, nocleg, niezbędne informacje. Usługi oraz dobra, które umożliwiają satysfakcjonujące zaspokojenie podstawowej potrzeby, tworzą produkt rzeczywisty ukierunkowany na wypożyczalnię namiotów.


Turysta może również korzystać z innych usług oraz dóbr uznawanych za pożądane, ale nie niezbędne. Komponenty te są składnikami produktu posze­rzonego. Na produkt turystyczny, poza usługami, mogą składać się także dobra materialne. W składzie produktu oferowanego przez biura podróży znajdują się często prospekty, atlasy, przewodniki, drobne upominki.


Przedsię­biorstwa turystyczne mogą też, na zasadach komercjalnych, prowadzić sprzedaż różnych towarów służących uprawianiu turystyki na przykład sprzęt turystyczny, odzież, obuwie, bądź po prostu zaspokojeniu codziennych potrzeb turysty na przykład kosmetyki, prasa, napoje chłodzące. Dominującą właściwością produktu turystycznego jest jego usługowy

charakter. Wynikają stąd takie cechy jak: złożoność, komplementarność, jedność procesu wytwarzania, wymiany oraz konsumpcji, niemożność wy­twarzania na zapas, pewnego rodzaju nieuchwytność, swoisty brak wła­ściciela oraz sezonowość.


Chociaż produkt turystyczny bywa kompozycją usług oraz dóbr material­nych, te ostatnie odgrywają rolę uzupełniającą, oraz nie zawsze wchodzą w jego skład. W efekcie, produkt turystyczny często nie jest obiektem fizycznym, ale pewnym amalgamatem usług, których nie można zwery­fikować, dopóki się ich nie kupi i nie skonsumuje. Jednak wyjątkiem staje się wypożyczalnia namiotów.


Uruchamia to w świadomości konsumenta określone skojarzenia, które przeistaczają się w mniejsze czy większe hamulce popytu. Jednak, aby przezwyciężyć tę przeszkodę, sprzedawcy usług turystycznych muszą posługiwać się technikami informacyjnymi, które przybliżają potencjalnemu nabywcy przynajmniej nie­które wartości użytkowe oferty. Przykładem tego jest wykorzystywanie różnych środków audiowizualnych do ekspozycji dóbr turystycznych, które są da­ne przez naturę, historię czy działalność ludzką. Klienci biur podróży mogą więc wysłuchać z taśm magnetofonowych wywiadów z dziennika­rzami, którzy wcześniej korzystali z wypoczynku w propagowanych miejscowościach oraz obiektach, obejrzeć przeźrocza i filmy.


Ciekawostką jest, że niektóre firmy wypożyczają reklamowe wideokasety, umożliwiając w ten sposób ich obejrzenie całej rodzinie oraz ułatwiając podejmowanie decyzji przyszłym konsumentom. Celem tych przedsięwzięć jest stworzenie namiastki bez­pośredniego kontaktu klienta z produktem. Ponieważ popyt turystyczny ma złożoną komplementarną strukturę, turystyczny produkt wyróżnia się kompleksowością. Popyt na dobra turystyczne, a ściślej mówiąc na korzyści, które one przynoszą, związany jest z popytem na inne liczne dobra oraz usługi, wśród których jako główne występują dobra oraz usługi transportu i hoteli. Decydując się na wypożyczalnię namiotów można ukazać, że w przypadku wyjazdu do uzdrowiska rdzeniem popytu jest korzystanie z mikroklimatu, ale równoczesne zadowolenie z przysłowiowych walorów wody i słońca, nie jest możliwe bez zakupu niezbędnych usług żywieniowych, noclegowych oraz innych. W przeciwieństwie do dóbr materialnych, które zawsze są czyjąś własnością, produkt turystyczny w swojej warstwie usługowej nie ma właściciela. Przedmiotem własności, dzierżawy, albo władania są jedynie zasoby czynników wytwórczych gotowe do świadczenia usług.