Współczesne zarządzanie kancelarią prawną

Zarządzanie kancelarią prawną to niezwykle istotny aspekt prowadzenia przedsiębiorstwa


Wykonanie transakcji elektronicznych wiąże się z koniecznością dokonania płatności elektronicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych Dz. U. z 2012 r. poz. 1232. Wtedy ważną kwestią jest zarządzanie kancelarią prawną http://mecenasit.pl/kancelarie/. Elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi wykonywanie operacji przy użyciu informatycznych nośników danych lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego? Zgodnie z art. 2 ust. 10 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych pieniądz elektroniczny to wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny od powiernik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące przesłanki: jest przechowywana elektronicznie, w tym magnetycznie, jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość, jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji,

jest wyrażona w jednostkach pieniężnych.


Decydując się na zarządzanie kancelaria prawną miejmy na uwadze, iż wskazana powyżej ustawa reguluje wszystkie usługi bankowe, które zapewniają posiadaczowi konta dostęp do środków pieniężnych na odległość z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Najbardziej popularnymi metodami dokonywania płatności są: przelewy w ramach bankowości elektronicznej, to jest polecenie przelewu, polecenie zapłaty, wykorzystanie karty kredytowej, zapłata SMS- em Premium czy też skorzystanie z usług serwerów pośredniczących w dokonywaniu płatności. Polecenie przelewu polega na wydaniu bankowi dyspozycji obciążenia rachunku dłużnika określoną kwotą i przekazania tej kwoty na rachunek wierzyciela. Niektóre ustawy wymagają stosowania właśnie tej formy płatności. Zatem prawidłowe zarządzanie kancelarią prawną jest niezwykle istotne.


Przykładowo art. 61 § 1 i 2 ustawy o ordynacji podatkowej wskazuje, iż zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Również w celu zachowania przejrzystości oraz stworzenia warunków sprawowania kontroli nad źródłami finansowania kampanii wyborczych wprowadzono zasadę, według której środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą. 


Zarządzanie kancelarią prawną skutkuje również tym, że osoba składająca polecenie przelewu nie ma żadnego wpływu na określone wewnętrzne czynności bankowe, stąd ewentualne ryzyko w tym zakresie nie powinno jej obciążać. Nie sprawdzając, czy podany przez klienta numer rachunku dotyczy wierzyciela oznaczonego w poleceniu przelewu, bank działa bez zachowania należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, do którego jego kontrahent ma szczególne zaufanie. Zarówno bank zleceniodawcy, jak i bank beneficjenta zobowiązane są do realizacji polecenia przelewu zgodnie z jego treścią. W razie stwierdzenia niezgodności w treści polecenia przelewu bank nie powinien go realizować. Bank zleceniodawcy powinien zwrócić się do zleceniodawcy o dodatkowe wyjaśnienia i dopiero o ich uzyskaniu wykonać polecenie przelewu. 


Funkcjonujące oraz świadczone przez nią usługi będą jeszcze prostsze, bardziej zrozumiałe dla innych czy szybsze dla obywateli. Istotnym celem jest oszczędzanie mieszkańcom więcej czasu, pieniędzy oraz ułatwienie kontaktów z rządem. Bardziej sprzyjające dobrobytowi obywateli te rządy znacznie ułatwiają dostęp do niektórych informacji w sprawach publicznych wiedząc, że lepiej poinformowani obywatele częściej będą współpracować na rzecz dobra wspólnego, a i samej administracji. W związku z czym oszczędzona będzie pokusa stronniczości czy prywaty. Te informacje dotyczące planów, działań w rezultacie powinny być łatwe do ich znalezienia i zrozumienia. Temu służy konsolidacja źródeł i wiadomości internetowych tak, by z jednego cyfrowego miejsca znaleźć można było bardzo potrzebne informacje. Te wiadomości zaś powinny być ujęte w sposób zrozumiały i co najważniejsze być aktualne.


Opisując zarządzanie kancelarią prawną miejmy świadomość, że dzięki łatwemu dostępowi do lokalnych źródeł internetowych obywatele, powinni także łatwo dowiadywać się o swoich prawach oraz obowiązkach, a także o statusie załatwianych przez siebie spraw na przykład w sytuacji oczekiwania na paszport, przez określony termin przeprowadzenia przepisanej owej procedury medycznej do stanu konta owych wykroczeń drogowych. W kraju jakim jest Polska, zaobserwowano wiele pozytywnych zmian, dotyczących rozszerzenia zakresu elektronicznej obsługi obywateli. Dzięki rozwojowi wykonać można więcej, szybciej oraz skuteczniej. Cały zakres wykorzystania elektronicznej obsługi obywatela jak i kontaktu z administracją jest zależne od rządu polskiego oraz samorządów. Zdecydowanie zmniejszenie do minimum kontaktów z administracją, pozwala obywatelom na zwiększenie wolnego czasu oraz zwiększa się poczucie świadczące o dobrze rozwijającym się społeczeństwie. Liczba pracowników administracji powinna być wystarczająca, aby sprawnie i niezawodnie były wykonywane wszystkie funkcje.


Przedstawiając zarządzanie kancelarią prawną nie zapominajmy, że automatyzacja wszelkich rozwiązań oraz elektroniczne kontakty z administracją, to zdecydowanie czynniki rozbudowy percepcji polskiego państwa, które są bardzo przyjazne dla polskich obywateli.  


Należy także pamiętać, że doskonałym rozwiązaniem administracyjnym jest także umożliwienie dokonywania opłat za wszelakie czynności administracyjne i wpłat przynależnych kwot za pośrednictwem banków płatności internetowych. Dzieje się tak wtedy, gdy określona jednostka administracyjna albo urząd, oferuje właśnie taką możliwość. Zarządzanie kancelarią prawną ukazuje, że budowa infrastruktury płatniczej i sieci akceptacji kart płatniczych z pewnością zwiększa popularność płatności elektronicznych nad płatnościami gotówkowymi. Podczas planowanych działań administracyjnych, możliwość płacenia kartą albo telefonem w określonych urzędach jak jednostek samorządu terytorialnego, urzędach wojewódzkich, czy również Policji. Takie płatności będą dokonywane poprzez terminale płatnicze albo przez bankowość mobilną.