Przegląd ubezpieczeń, czyli ubezpieczenie za granicą i inne

Ubezpieczenie za granicą. O jakich warto jeszcze wspomnieć?


Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy: rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny; domownik rolnika; osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; małżonek osoby, jeżeli renta strukturalna współfinansowana ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka. Warto w tych aspektach postawić także na ubezpieczenie za granicą https://colonnade.pl/dla-ciebie/ubezpieczenia-turystyczne/wyjazdy-zagraniczne, jak i również ubezpieczenie za granicą do pracy.


Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się: innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek o objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym; osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy; osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową; osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przez okres pobierania tego świadczenia albo zasiłku – do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Warto tutaj wskazać także na ubezpieczenie za granicą a leczenie w Polsce.


Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym oraz rentowymi przysługuje osobom, które nie spełniają jednak warunków do objęcia poszczególnymi ubezpieczeniami obowiązkowo. W przypadku, gdy ubezpieczony składający wniosek o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym czy rentowymi, uzyska tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu czy rentowym powinien być zgłoszony do ubezpieczeń. Na uwagę zasługuje także ubezpieczenie za granicą a podatek u źródła. W takim przypadku nie występuje jednak sytuacja o jakiegokolwiek tytułu do ubezpieczeń, która mogłaby być uzasadnieniem do podlegania omawianym dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Poza tym od dnia powstania tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń osoba ubezpieczona nie ma jednak prawa do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym czy rentowymi na zasadzie dobrowolności.