Imprezy integracyjne dla firm to także pamięć podatkach

Imprezy integracyjne dla firm to zmaganie się z podatkami! Na co zwracamy uwagę?


Odpowiedzialność członków zarządu zawiera należność główną, odsetki od należności głównej (przysługujące od spółki), odsetki zwykłe i koszty postępowania sądowego prowadzonego przeciwko spółce, oraz koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji. Artykuł 299 Kodeksu spółek handlowych porządkuje kwestie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. źródeł tych, trzeba poszukiwać w konstrukcji samej spółki, a ściślej w powierzeniu uprawnienia do przeprowadzenia spraw spółki jedynie członkom zarządu, z wyłączeniem wspólników ukierunkowanych na imprezy integracyjne dla firm http://www.everal.pl/gry-integracyjne/.


Powołany przepis mówi, że jeśli egzekucja przeciwko spółce będzie bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiedzą za jej zobowiązania. Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli udowodni, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości bądź wszczęto postępowanie układowe, lub że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości i niewszczęcie postępowania układowego odbyło się nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości i niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody w odniesieniu do imprezy integracyjne dla firm.


Przepis art. 299 k.s.h. nie narusza przepisów uchwalających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu, chociażby zawartych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku, Prawo upadłościowe i naprawcze bądź ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa. W teorii bardzo problematyczne okazuje się ustalenie charakteru odpowiedzialności członków zarządu, w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna. W doktrynie oraz judykaturze ściera się kilka poglądów, najpopularniejsze dotyczą odszkodowawczego oraz gwarancyjnego charakteru, choć nieodosobniona jest również trzecia koncepcja, ukazująca charakter represyjny w/w odpowiedzialności ukierunkowanej niekiedy na imprezy integracyjne dla firm.


Mogłoby się wydawać, że spory teoretyków, z punktu widzenia praktyki mają małe znaczenie, jest jednak zupełnie inaczej, ponieważ charakter przedmiotowej odpowiedzialności na wpływ na kwestie takie jak termin przedawnienia czy właściwość sądu. I tak, zaakceptowanie przeważającego w judykaturze poglądu o odszkodowawczym charakterze odpowiedzialności z art. 299 k.s.h., skutkuje przyjęciem art. 4421 Kodeksu cywilnego jako filaru do rozstrzygania w kwestii przedawnienia roszczeń z tego tytułu , a tym samym oznacza poddanie ich trzyletniemu terminowi przedawnienia, z zastrzeżeniem art. 4421 § 2 k.c., który odnosi się do dwudziestoletniego terminu przedawnienia . Z koncepcją gwarancyjnego charakteru odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. wiąże się stanowisko akceptujące 10–letni termin przedawnienia roszczeń względem członków zarządu decydujących się również na imprezy integracyjne dla firm. Prezentowane jest także stanowisko, zgodnie z którym okres przedawnienia roszczeń przeciwko członkowi zarządu jest taki, jaki wynika z właściwości zobowiązania, tak więc taki jak przeciwko spółce, przed otrzymaniem wobec niej tytułu wykonawczego.


Termin przedawnienia roszczeń względem członków zarządu spółki z o.o. zaczyna bieg od chwili uzyskania przez wierzyciela świadomości, że ściągnięcie długu od spółki jest niemożliwe . Przy czym twierdzi się, że stan ten istnieje, co do zasady, od dnia bezskuteczności egzekucji wierzytelności, która jest objęta prawomocnym tytułem wykonawczym wydanym przeciwko spółce, zwykle jednak wówczas, gdy egzekucja wierzytelności okazuje się niemożliwa, wierzyciele spółki dowiadują się o szkodzie oraz osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Informacja o bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce nie musi być związana jedynie z doręczeniem postanowienia komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ale może także wynikać z każdego dowodu wskazującego na to, iż spółka nie posiada majątku umożliwiającego zaspokojenie zobowiązania dochodzonego w drodze powództwa z art. 299 k.s.h - wtedy warto również pamiętać o imprezy integracyjne dla firm.


Upływanie terminu przedawnienia roszczenia z art. 299 § 1 k.s.h. trzeba liczyć od dnia dowiedzenia się przez powoda czyli wierzyciela spółki o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego, zakładając, że z treści tego postanowienia wynika oczywisty brak majątku spółki na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego ukierunkowanego na imprezy integracyjne dla firm. Przed dniem zaistnienia bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, nie może zacząć się bieg przedawnienia roszczenia względem członków zarządu. Charakter odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. ma wpływ również na kwestię określenia właściwości sądu. W doktrynie oraz judykaturze nie ma zgodności co do tego, czy sprawa o roszczenia dochodzone na podstawie przepisu art. 299 k.s.h. jest sprawą gospodarczą czy cywilną, a także co do tego czy pozew przeciwko członkowi zarządu powinien być wnoszony do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka zarządu, a może ze względu na siedzibę spółki, co ma wynikać z art. 298 k.s.h. Rzeczowa odpowiedzialność członków zarządu opiewa o należność główną, odsetki od należności głównej (przysługujące od spółki) i koszty postępowania sądowego prowadzonego przeciwko spółce, jeżeli chodzi o imprezy integracyjne dla firm.


Odpowiedzialność ta obejmuje także koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji , przy czym od kosztów postępowania nie naliczane są odsetki. Problematyczną kwestią na podstawie art. 299 k.s.h. są odsetki. Niewpłacone odsetki za zwłokę objęte są tytułem wykonawczym mogą być objęte roszczeniem dochodzonym na podstawie art. 299 k.s.h. powinny być zsumowane oraz wyrażone kwotowo - nie należy rezygnować z imprezy integracyjne dla firm. Czym innym są odsetki za zwłokę przysługujące od spółki, a czym innym odsetki za opóźnienie w wypełnianiu świadczenia, które przysługują od pozywanego członka zarządu, obliczone na podstawie art. 481 k.c. od kwoty dochodzonej na podstawie art. 299 k.s.h.


Druga kategoria odsetek to odsetki zwykłe, należą się powodowi czyli wierzycielowi spółki od członków zarządu, zgodnie z art. 481 k.c., to jest od momentu wymagalności, ustalonej stosownie do treści art. 455 k.c., mówiącego, że jeżeli termin zapłacenia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być zrealizowane niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego wykonania. Nie ulega więc wątpliwości, że by móc żądać odsetek zwykłych, za opóźnienie pozwanego, trzeba najpierw wezwać go do zapłaty należności określonej w oparciu o art. 299 k.s.h. Dopiero po bezskutecznym minięciu wyznaczonego w wezwaniu terminu, wierzyciel spółki może, zgodnie z art. 481 k.c., żądać odsetek za spóźnienie w jego spełnieniu.